ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1 – Opdrachtgever en opdrachtnemer (Dress Case)

1.      Onder opdrachtgever wordt degene verstaan die – al dan niet uit naam van een door hem vertegenwoordigde organisatie – aan Dress Case een mondelinge of schriftelijke opdracht geeft tot het leveren van diensten of goederen.

2.      Onder Dress Case wordt verstaan degene die namens Dress Case een opdracht tot het leveren van diensten of goederen in ontvangst neemt.

3.      De algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dress Case, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. De algemene voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

4.      De algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar via www.dresscase.nl en worden op verzoek toegezonden.

 

Artikel 2 – Offertes

1.      Alle aanbiedingen van Dress Case zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Dress Case is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

2.       De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.      Wanneer slechts voor een gedeelte van de te leveren dienst of het te leveren goed afspraken zijn gemaakt, is Dress Case niet gebonden aan de voor het geheel overeengekomen prijs, indien zou blijken dat de werkzaamheden over het niet afgesproken gedeelte naar verhouding meer arbeid vereisen dan te verwachten viel op basis van hetgeen is afgesproken.

 

Artikel 3 – Honorarium, kosten, tarieven

1.      De honorering van Dress Case berust op uurtarieven. Overeenkomsten kunnen in afwijking daarvan worden aangegaan op basis van gewerkte uren of op basis van een vast bedrag (fixed fee). Van een fixed fee is enkel sprake indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. In het eerste geval is het uurtarief opgenomen in de overeenkomst. Indien Dress Case een inschatting heeft verstrekt aan de opdrachtgever ten aanzien van de verwachte te besteden uren, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Dress Case zal opdrachtgever informeren indien het aantal bestede uren de inschatting overschrijdt.

2.       Indien een opdracht op basis van gewerkte uren wordt afgerekend, verplicht Dress Case zich een nauwkeurige verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter inzage beschikbaar gesteld.

3.      Noodzakelijke reis- en verblijfkosten alsmede kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Dress Case worden gemaakt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4.      De opdrachtgever zal kosten van derden, die worden gemaakt door Dress Case in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via Dress Case, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook is Dress Case gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag ter bestrijding van eventueel gemaakte administratiekosten. Dress Case zal kortingen op leveranties van goederen en diensten van derden doorberekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Facturering en betaling

                       Elke fixed fee-opdracht wordt in beginsel in twee gelijke delen gefactureerd: 50% bij het                                     verlenen van de opdracht en 50% bij het afronden van de opdracht. Voor grote opdrachten of                           opdrachten die een lange bewerkingstijd (langer dan 2 maanden) vereisen, kunnen meerdere                           tussentijdse deelbetalingen worden verlangd. Deze worden vooraf overeengekomen. Alle                                   overige kosten, volgens de overeenkomst gemaakt in het kader van de opdracht worden                                     maandelijks op basis van bij te voegen declaraties gefactureerd.

1.      Elke opdracht op basis van gewerkte uren wordt maandelijks gefactureerd.

2.      Opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.      Bij afwijking van de betalingstermijn zal Dress Case over het factuurbedrag een rente in rekening brengen, die gelijk is aan de wettelijke rente. Delen van maanden worden daarbij voor de berekening van de wettelijke rente gerekend als volle maanden. De rentevoet kan maandelijks worden aangepast aan de dan geldende wettelijke rente.

4.      Dress Case is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken, als deze zekerheid niet kan worden gegeven.

5.      Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die worden gemaakt voor invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 100,- bedragen.

 

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

1.      Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die een vermeerdering van het aantal overeengekomen werkuren en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de oorspronkelijke prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2.      Bij veranderingen in de opdracht, die een verlaging van het aantal werkuren en een vermindering van kosten tot gevolg hebben, wordt een overeenkomstig lager bedrag in rekening gebracht.

3.      Deze regeling is niet van toepassing op opdrachten die voor een vast bedrag zijn aangenomen (fixed-fee-opdrachten). Bij dergelijke opdrachten is het risico van over- of onderschrijding van de begroting voor risico van Dress Case, tenzij er een wezenlijke wijziging in de oorspronkelijke opdracht wordt aangebracht.

4.      Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen contract- of levertijd overschreden wordt; in dat geval is artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

 

 Artikel 6 – Pilot en innovatieprogramma's

                1. Indien Dress Case in samenwerking treedt met (zorg)instellingen en specialisten buiten                                      ( zorg)instellingen waarbij Dress Case haar expertise en ervaring deelt met deze instelling en/of                        specialist en de instelling en/of specialist haar eigen expertise en de expertise van Dress Case                          inzet ten behoeve van ontwikkeling, is sprake van een innovatieprogramma en wordt de                                    (zorg)instelling en/of specialist aangemerkt als opdrachtgever en zijn de volgende bepalingen                            aanvullend van toepassing.                                                                                                                                            2. Indien aan het innovatieprogramma een pilot voorafgaat, gelden de algemene voorwaarden                            alsook de volgende bepalingen ook voor deze (periode van) pilot.                                                                          3. De opdrachtgever verbindt zich alle informatie en ervaring uit het innovatieprogramma alsmede                      de binnen het innovatieprogramma uitgevoerde onderzoeken (samen: informatie) te delen met                          Dress Case. Deze informatie mag ongelimiteerd gebruikt worden door Dress Case.                                          4. Dress Case is bereid kennis over te dragen onverminderd het auteursrecht van Dress Case op                            auteursrecht beschermde werken van Dress Case. Het bepaalde in artikel 14 is onverkort van                            toepassing.                                                                                                                                                                        5. Auteursrecht op gezamenlijke werken komt toe aan Dress Case en de (zorg)instelling en/of                                specialist gezamenlijk. Partijen verlenen elkaar - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders                                          overeengekomen - toestemming het werk te exploiteren voor eigen doeleinden.

Artikel 7 – Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht
Dress Case is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

 

Artikel 8 – Prijswijzigingen
Wijzigingen van prijzen van materialen die nodig zijn voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten, verhogingen van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kostenverhogende gevolgen met zich meebrengen.

 

Artikel 9 – Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen of diensten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Dress Case het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen; onverminderd het recht van Dress Case verdere kosten, vergoeding van schade en interessen te vorderen.

 

Artikel 10 – Overschrijding van de leveringstermijn
De overeengekomen leveringstermijnen zijn onder alle omstandigheden steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 11 – Annuleringen
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Dress Case alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden en indien Dress Case dit wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Dress Case in de calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Dress Case op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

 

Artikel 12 – Klachten

1.      Klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht respectievelijk levering van de goederen of diensten

2.      Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover beschikt.

3.      De aansprakelijkheid van Dress Case uit hoofde van enige overeengekomen leverantie van goederen of diensten is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

4.      Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Dress Case voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

5.      Dress Case is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

6.    Dress Case is niet verantwoordelijk voor de gekochte kleding vanaf het moment dat de kleding door opdrachtgever in ontvangst is genomen en goedgekeurd, zowel mondeling of schriftelijk.  

 

 

Artikel 13 – Overmacht

1.      Indien Dress Case ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel door andere vormen van overmacht, niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal Dress Case naar vermogen voor passende vervanging zorgdragen.

2.      Onverminderd het in het voorafgaande lid gestelde is Dress Case nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel als gevolg van andere vormen van overmacht.

3.      Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Dress Case dan wel enige andere vorm van overmacht ten aanzien van Dress Case, kan haar, indien zij niet in staat blijkt een passende vervanger beschikbaar te stellen, ontslaan van de verplichting tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

4.      In geval van enige vorm van overmacht zal Dress Case daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting van Dress Case af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten.

 

Artikel 14 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht, licentie

1.      Auteursrechterlijke beschermde werken die door Dress Case ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt, mogen in omvang en tijdsduur onbeperkt door de opdrachtgever worden gebruikt. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Dress Case.

2.      Alle intellectuele eigendomsrecht van door Dress Case ontworpen c.q. tot stand gebrachte workshops, tekeningen, foto’s, films, presentaties en e.d. blijven bij Dress Case berusten.

3.      Auteursrechten zijn in de kosten niet inbegrepen.

 

 

Artikel 15 – Beëindiging door Dress Case

1.      Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
• in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
• bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming
• bij liquidatie van de onderneming

2.      Dress Case heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 16 – Conversie
Indien een bepaald beding in deze algemene leveringsvoorwaarden mogelijk nietig is, dan wel mogelijk wordt vernietigd, dan wordt het vervangen door een beding dat daar het dichtstbij in de buurt ligt en in de geest van de ratio achter het beding dient te worden geïnterpreteerd, zonder daarbij onredelijk bezwarend te zijn.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1.       De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

2.      Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Dress Case.